Nasz serwis korzysta z cookies i innych technologii. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. cprvc omnigeo.pl
POLSKA
internetowe badania turystyki
Nr 1 w marketingu turystyki
Innowacje w badaniach
Lider internetowych ankiet
Miliony zebranych opinii
Dziś przebadanych internautów
327
aktualizacja co 15 minut

regulamin

 
Regulamin OmniGeo – internetowych badań turystyki
Par. 1. Warunki uczestnictwa w internetowych badaniach turystyki OmniGeo
1. Celem przeprowadzania internetowych badań turystyki OmniGeo jest sondowanie i poznawanie opinii szeroko pojętych odbiorców usług turystycznych. Zebrane dane służą działaniom i doradztwu marketingowemu w branży turystycznej.
2. OmniGeo organizuje cyklicznie Projekty Badawcze, których celem jest pozyskanie preferencji, opinii i ocen użytkowników Internetu w sektorze usług turystycznych. W zamian za udzielone opinie, w ramach kolejnych Projektów, OmniGeo przydziela i rozdysponowuje wśród Uczestników Projektu Vouchery na bezpłatne zakwaterowanie w hotelach i innych obiektach turystycznych, zamieszczonych w Katalogu Hoteli, na zasadach określonych tym Regulaminem.
3. Warunkiem przydzielenia vouchera za uczestnictwo w Projekcie OmniGeo jest:
a) akceptacja tego Regulaminu
b) wzięcie udziału w badaniach dostępnych na stronach internetowych OmniGeo
c) udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety badawczej
d) podanie poprawnego adresu doręczenia Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie
4. W Projekcie OmniGeo mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
5. Uczestnik badań może zrezygnować z przydzielonego vouchera. W takim przypadku zostanie on przydzielony innemu uczestnikowi. Rezygnacja z przydzielonego vouchera jest ostateczna i nieodwracalna.

5.Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Organizatora, tj. marketingu bezpośrednim produktów lub usług. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania dalszego przetwarzania w celach marketingowych. Uczestnik w ramach odrębnej czynności może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłanie na podany przez siebie adres e-mail treści o charakterze informacyjnym oraz o charakterze informacji handlowej pochodzących od Organizatora lub jego kontrahentów.
Par. 2. Zasady dystrybucji voucherów na bezpłatne zakwaterowanie
1. Przy wejściu na stronę OmniGeo widoczne są panele informujące o aktualnym projekcie. Jeśli linki „biorę udział w badaniu” są nieaktywne oznacza to, że ten Projekt już się zakończył. Jeśli jest możliwe wzięcie udziału w badaniu, Uczestnik otrzymuje gwarancję rezerwacji Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie.
2. Rezerwacja Vouchera następuje automatycznie po zgłoszeniu chęci udziału w badaniu na stronie OmniGeo. Rezerwacja oznacza, że w ciągu wypełniania ankiety Voucher o unikatowym numerze nie zostanie przydzielony innej osobie.
Oznacza to gwarancję otrzymania Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie po spełnieniu warunków opisanych w Par. 1. i pozostałych warunków opisanych w tym Regulaminie.
3. Po poprawnym wypełnieniu formularza adresowego na stronie internetowej OmniGeo, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego wypełnienia, zostanie przygotowany indywidualny Voucher na bezpłatne zakwaterowanie i przesłany do Uczestnika Projektu.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu adresowym. W razie podania danych innej osoby, Uczestnik jest zobowiązany zrekompensować Organizatorowi koszty, jakie Organizator poniósł w związku z wygenerowaniem Vouchera i przesłaniem go innej osobie oraz w związku z roszczeniami, z jakimi ta osoba wystąpiła względem Organizatora.
5. OmniGeo zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru dostawcy Voucherów na bezpłatne zakwaterowanie – dokumentów uprawniających posiadaczy do nie płacenia za noclegi w wybranej grupie hoteli i innych obiektów turystycznych. W bieżącym Projekcie OmniGeo Voucherami na bezpłatne zakwaterowanie są czeki hotelowe Eurorest.
Par. 3. Zasady wypełniania i realizacji Voucherów hotelowych Eurorest w hotelach
Voucher hotelowy Eurorest
1. Voucher hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.
2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia Voucher hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie Vouchera w polu "Liczba noclegów".
3. Vouchery hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.
4. Voucher hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na Voucherze w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności Vouchera hotelowego.
5. Posiadacz Vouchera hotelowego Eurorest, zwany dalej Uczestnikiem, może wykorzystać Voucher hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania Vouchera hotelowego w momencie przybycia Uczestnika.
6. Voucher hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr Voucheru, Data ważności, Liczba noclegów. Uczestnik wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania Vouchera w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
7. Voucher hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Uczestnika w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Uczestnik nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Vouchera hotelowego Eurorest przez Uczestnika, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany Voucher hotelowy Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.
Katalog Hoteli
9. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Uczestników, znajduje się pod internetowym adresem www.omnigeo.pl i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:
9.1. Okresy, w których Obiekt przyjmuje Uczestników;
9.2. Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Uczestnikom przez Obiekt;
9.3. Wysokość stawek obowiązujących Uczestników w Obiekcie:
9.3.1. Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;
9.3.2. Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.
Prawa i obowiązki Obiektów
10. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Uczestników na warunkach niniejszego Regulaminu.
11. Obiekty zapewniają Uczestnikom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
12. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Uczestnika, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Uczestników, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
13. Obiekty mogą odmówić Uczestnika lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.
Prawa i obowiązki Uczestnika
14. Uczestnik przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Uczestników w Obiekcie.
15. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
16. Warunkiem obsługi Uczestnika przez Obiekt jest opłacenie przez Uczestnika stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Uczestnika. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
17. Uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
18. Uczestnik korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.
Par. 4. Dostawa i opłaty za Voucher na bezpłatne noclegi
1. Voucher na bezpłatne zakwaterowanie dostarczany jest Uczestnikowi badań pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu adresowym.
2. Organizator Projektu dokłada wszelkich starań, aby Uczestnik badań otrzymał Voucher niezwłocznie. Ze względu na to, że OmniGeo dostarcza vouchery do Uczestników Projektu za pośrednictwem zewnętrznych operatorów pocztowych, czas dostarczenia Vouchera zależny jest od procedur operatora pocztowego. Maksymalny czas dostarczenia Vouchera nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza adresowego przez Uczestnika badań.
3. Organizator zobowiązuje się do przydzielenia uczestnikom badań voucherów pod warunkiem kompletnego wypełnienia ankiety badawczej. Przydzielenie vouchera oznacza, że możliwy jest jego odbiór przez uprawnioną osobę pod warunkiem uiszczenia opłaty doręczeniowej.
4. Wysokość opłaty doręczeniowej za Voucher na bezpłatne zakwaterowanie zależy od formy uiszczenia opłaty. Opłata zawiera w sobie koszt dostawy i jest jedyną i ostateczną kwotą pokrywającą emisję i dostawę Vouchera, która jest pobierana od Uczestnika badań. Uczestnik Projektu samodzielnie wybiera dogodną dla siebie formę uiszczenia opłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłaty w przyszłości.
Par. 5. Reklamacje i inne prawa Uczestników Badań
1. Jeżeli przesyłka od Organizatora nie zawiera Vouchera lub Voucher dostarczony Uczestnikowi jest uszkodzony lub zawiera błędy, Uczestnik Projektu zobowiązany jest odesłać otrzymaną przesyłkę na adres korespondencyjny Organizatora. Koszty przesłania przesyłki do Organizatora zostaną zwrócone Uczestnikowi.
2. W razie innych zastrzeżeń Uczestnika Projektu, co do otrzymania Vouchera, może on wnosić reklamacje na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail podany na stronie OmniGeo lub za pośrednictwem podanego na stronie internetowej formularza kontaktowego.
3. Reklamacja Uczestnika Projektu podlega rozpoznaniu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Organizatora przesyłki z reklamowanym Voucherem lub pisma zawierającego reklamację.
4. W razie uwzględnienia reklamacji, Organizator prześle Uczestnikowi badań nowy pełnowartościowy Voucher, a jeśli nie byłoby to możliwe, zwróci Uczestnikowi wysokość uiszczonej przez niego opłaty.
5. Uczestnik, który wypełnił formularz adresowy na stronie internetowej OmniGeo, może w terminie czternastu dni od daty otrzymania Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie zrezygnować z Vouchera, przesyłając pisemne oświadczenie w tym przedmiocie na adres korespondencyjny Organizatora Projektu. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
6. W razie rezygnacji z Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie po odebraniu go przez Uczestnika lub po wysłaniu Vouchera do Uczestnika przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do odesłania na własny koszt przesyłki zawierającej Voucher na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie czternastu dni od daty odbioru przesyłki z Voucherem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli Uczestnik Projektu rezygnujący z Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie, na zasadach określonych niniejszym paragrafem, uiścił całość lub część opłaty za Voucher, pieniądze zostaną mu zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora przesyłki zawierającej odesłany przez Uczestnika voucher. Wybór formy w jakiej zostaną przekazane pieniądze do Uczestnika zależy wyłącznie do Organizatora.
Par. 6. Organizator OmniGeo i jego odpowiedzialność
1. Organizatorem jest TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.
2. Wszelka korespondencja do OmniGeo i Organizatora Projektu oraz reklamacje powinny być kierowane na adres: TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Polska.
3. Organizator nie jest organizatorem turystyki ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych (tekst jednolity publikowany w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268)”.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację czeku przez Uczestnika w hotelu lub innym ośrodku.
5. Organizator nie pośredniczy w żaden sposób w rezerwacji pobytu posiadacza vouchera w wybranym przez niego hotelu lub innym ośrodku.
6. Organizator Projektu ma prawo dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny zawsze na stronie internetowej OmniGeo.
 

voucher za opinię

 

aktualny projekt

przydzielanie vouchera mam już voucher
 
o projekcie cele badań publikacja wyników
Osobom, które wezmą udział w badaniu OmniGeo zostanie przydzielony voucher. Upoważnia on do skorzystania z 7 noclegów samemu lub z osobą towarzyszącą w jednym z wybranych obiektów wypoczynkowych z katalogu OmniGeo.
Voucher umożliwia korzystanie z bazy ponad 800 hoteli i pensjonatów kilkunastu krajów Europy.
Jesteś zalogowany Wyloguj 
co to jest kod dostępu
     
Co to jest kod dostępu
Kod dostępu to unikatowy numer seryjny, który wydrukowany jest na Twoim voucherze. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś vouchera, nie możesz się zalogować.
     
jak uzyskać kod dostępu
     
Jak uzyskać kod dostępu
Kod dostępu otrzymują osoby, którym przydzielony został voucher i zdecydowały się go odebrać. Voucher przydzielany jest osobom, które wzięły udział w badaniu.
     
  biorę udział w badaniu  
 
Rusza kolejna edycja badań OmiGeo. Obecna ankieta dotyczy nowych trendów w podróżowaniu Europejczyków. Okazuje się, że coraz rzadziej korzystamy z biur podróży. Znacznie mniej interesują nas także wakacje spędzane na plaży. W naszym sondażu chcemy poznać nowe sposoby Europejczyków na wakacje. Przypominamy, że ankieta jest w pełni anonimowa i dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej. Aby badanie było wiarygodne, konieczne jest zebranie minimum 100.000 jednostkowych opinii. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Rezultaty prowadzonego projektu umożliwią wielu ośrodkom turystycznym podjęcie działań, które przyczynią się do ulepszenia ofert wypoczynkowych oraz opracowania rozbudowanej oferty turystycznej odpowiadającej oczekiwaniom turystów. Wyniki badania pozwolą podnieść poziom świadczonych usług turystycznych w całej Europie. Publikacja wyników nastąpi w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia bieżącej edycji badań. Raport w wersji publicystycznej zostanie udostępniony w formie elektronicznej wszystkim osobom biorącym udział w badaniu, które wyraziły chęć jego otrzymania.
biorę udział w badaniu 
regulamin
 
© 2018 Copyright by OmniGeo |